آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1390

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه معرفی نرمال پنتان ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 بهمن سال 1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات آف گرید ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه مواد پلیمری زیر 500 تن ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 26 بهمن ماه سال 1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 26 بهمن ماه سال 1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 25 بهمن ماه سال 1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه تعمیرات مجتمع برزویه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی مورخ 23/11/90 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 23 بهمن ماه سال 1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 23 بهمن ماه سال 1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 23 بهمن ماه سال 1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 19 بهمن ماه سال 1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 بهمن ماه سال 1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه مزایده محصولات موجود در انبار شادآباد ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ17 بهمن ماه سال 1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ17/11/90 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16 بهمن سال 1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ16 بهمن ماه سال 1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه مزایده مواد ضایعانی موجود در انبار شادآباد ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه مزایده مواد ضایعانی موجود در انبار شادآباد ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ12 بهمن سال 1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12 بهمن ماه سال 1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 11 بهمن ماه سال 1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه مزایده ۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در تاریخ 10 بهمن سال 1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 10 بهمن ماه سال 1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات off گرید در تاریخ 9 بهمن ماه سال 1390 ۸ بهمن ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 9 بهمن ماه سال 1390 ۸ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 9 بهمن ماه سال 1390 ۸ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 9 بهمن ماه سال 1390 ۸ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۶ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 5 بهمن ماه سال 1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ5 بهمن سال 1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 3 بهمن ماه سال 1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰