آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1390

عنوانتاریخ انتشار
آگهی مزایده محصولات وارداتی ۲۹ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات off گرید در تاریخ 3 بهمن ماه سال 1390 ۲۸ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۸ دی ۱۳۹۰
عرضه الیاف مصنوعی ۲۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 28 دیماه سال 1390 ۲۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری مورخ 28 دیماه سال 1390 ۲۶ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 27 دیماه سال 1390 ۲۶ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات off گرید مورخ 25 دیماه سال 1390 ۲۱ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری مورخ 25 دیماه سال 1390 ۲۱ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 25 دیماه سال 1390 ۲۱ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیائی در تاریخ 21 دیماه سال 1390 ۲۰ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری مورخ 21دیماه سال 1390 ۲۰ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 20 دیماه سال 1390 ۱۹ دی ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 19 دیماه سال 1390 ۱۹ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه ۱۹ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه تعمیرات اساسی پتروشیمی تندگویان ۱۸ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیائی مورخ 19 دیماه سال 1390 ۱۸ دی ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه محصولات off گرید مورخ 18 دیماه سال 1390 ۱۷ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات off گرید در تاریخ 18 دیماه سال 1390 ۱۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 دیماه سال 1390 ۱۷ دی ۱۳۹۰
آگهی مزایده ۱۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 18 دیماه سال 1390 ۱۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه ۱۵ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه خرده فروشی ۱۴ دی ۱۳۹۰
اصلاحیه آگهی مزایده ۱۴ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیائی مورخ 14 دیماه سال 1390 ۱۳ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 14 دی ماه سال 139 ۱۲ دی ۱۳۹۰
آگهی مزایده ۱۲ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 دی ماه سال 1390 ۱۲ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری مورخ 12 دیماه سال 1390 ۱۰ دی ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 11 دیماه سال 1390 ۱۰ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 11 دیماه سال 1390 ۱۰ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ12/10/90 ۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۷ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیائی مورخ 7 دی ماه سال 1390 ۶ دی ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری مورخ 6 دی ماه سال 1390 ۵ دی ۱۳۹۰
اطلاحیه اطلاعیه عرضه مواد شیمیائی مورخ 4 دیماه سال 1390 ۳ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیائی مورخ 4 دیماه سال 1390 ۳ دی ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید مورخ 4 دیماه سال 1390 ۳ دی ۱۳۹۰
عرضه مواد پلیمری مورخ 4 دیماه سال 1390 ۳ دی ۱۳۹۰