آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1389

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پتروشیمی در بورس تحت شرایط ویژه ۲۵ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 25 آبان 89 ۲۴ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 25 آبان 89 ۲۴ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 25 آبان 89 ۲۴ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 25 آبان 89 ۲۴ آبان ۱۳۸۹
قیمت پایه محصولات پتروشیمی ۲۴ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه 3-عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 آبان 89 ۱۹ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه2- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 آبان 89 ۱۹ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 آبان 89 ۱۸ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 19 آبان 89 ۱۸ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 19 آبان 89 ۱۸ آبان ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری سود کاستیک وارداتی ۱۷ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 19 آبان 89 ۱۷ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 18 آبان سال 1389 ۱۶ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 12 آبان سال 1389 ۱۲ آبان ۱۳۸۹
اطلاعیه دستورالعمل ایمنی تانکرها در مجتمع پتروشیمی بندر امام ۱۲ آبان ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری سود کاستیک وارداتی ۱۱ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 12 آبان 89 ۱۱ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 12 آبان 89 ۱۰ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 11 آّبان89 ۱۰ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 12 آبان 89 ۱۰ آبان ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا 11 آبان ۹ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 5 آبان 89 ۵ آبان ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک ۳ آبان ۱۳۸۹
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 5آبان 89 ۳ آبان ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 4 آبان سال 1389 ۳ آبان ۱۳۸۹
اطلاعیه عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ05/08/89 ۳ آبان ۱۳۸۹
اطلاعیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 4 آبان سال 1389 ۳ آبان ۱۳۸۹