آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1389

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1اردیبهشت ماه سال 89 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
اصلاحیه عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 31 فروردین 89 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
اصلاحیه عرضه محصولات آف گرید در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 89 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 1 اردیبهشت 89 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 89 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 31 فروردین سال 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
اصلاحیه عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 25 فروردین89 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 25 فروردین 89 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 25 فروردین 89 ۲۳ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 24 فروردین 89 ۲۳ فروردین ۱۳۸۹
اطلاعیه مربوط به خریداران محترم سود کاستیک ۲۳ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 18 فروردین 89 ۱۷ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 18 فروردین 89 ۱۶ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 17 فروردین 89 ۱۶ فروردین ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 11 فروردین 89 ۱۴ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 11 فروردین 89 ۹ فروردین ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 10 فروردین 89 ۹ فروردین ۱۳۸۹