آدرس پستی : تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک ، شماره 2499-کد پستی 19697- صندوق پستی -4619-19395  
تلفن : 982182851+
نمابر : 982188881726+ / 982182853010+      

 تلفن تماس با مدیریت بازرگانی خارجی:

مدیریت : 982182852500+
معاونت :982182852510+
بازاریابی و صادرات مواد شیمیایی ، مواد آروماتیک و مواد وابسته :982182852530+ و 982182852540+

بازاریابی و صادرات مایعات گازی ، کودهای شیمیایی و مواد وابسته: 982182852690+
بازاریابی و صادرات مواد پلیمری و توموپلاستیکها و پلیمرهای مهندسی : 982182852600+


تلفن تماس با مدیریت بازرگانی داخلی: (کد شهری 021)
مدیریت  : 82852300
فروش مواد شیمیایی :  82852356 
فروش مواد پلیمری :    82852317 و 82852338
بیمه و پیگیری خسارات : 82852350
تدارکات و خریدهای داخلی : 82852370
 
خدمات مهندسی فروش :82852315 و 82852319
 

فرم نظرخواهی