ترکیب سهامداران

نام سهامدار
  درصد سهام
 شرکت سرمایه گذاری ایران 49.69
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 45
 شرکت توسعه اقتصادی آرین 2.33
 شرکت کالا بازار ایرانیان  0.299
 شرکت فراساحل ایران 0.031
 سایر شرکا و سهم کارکنان 2.65
 کل 100