سرمایه گذاری در مجتمعها و طرحهای تولیدی شرکت بازرگانی پتروشیمی

 نام مجتمع ها ی تولیدی در صد سهام  نوع وابستگی وضعیت پذیرش در بورس
 پتروشیمی پردیس 16.86 وابسته  پذیرفته شده
  پتروشیمی فسا 3.39 سرمایه پذیر پذیرفته شده
  پتروشیمی کازرون 0.4 سرمایه پذیر -
  پتروشیمی جهرم  3.03 سرمایه پذیر پذیرفته شده
  پتروشیمی داراب 2.16 سرمایه پذیر پذیرفته شده
 صنایع پتروشیمی هگمتانه 1 سرمایه پذیر -
 صنایع پتروشیمی زنجان   0.8 سرمایه پذیر پذیرفته شده