سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری

   نام شرکت درصد سهام   نوع وابستگی وضعیت پذیرش در بورس  
  موسسه اعتباری توسعه 5 سرمایه پذیر  پذیرفته شده
  شرکت توسعه اقتصادی آرین 8.3  سرمایه پذیر پذیرفته شده
 بانک نفت  10 سرمایه پذیر -
  صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران 13.6 سرمایه پذیر -
  بورس انرژی ایران 0.3 سرمایه پذیر -